VÅR TRO

Vi formulerar vår tro utifrån den apostoliska trosbekännelsen.

  • Vi tror på Gud Fadern som skapare av himmel och jord och att människan skapades till Guds avbild. Vi vill bara tillbe Gud, vår Skapare och inte det skapade.
  • Vi tror på Jesus Kristus som Guds son och världens ende frälsare. Att han avlades av den helige Ande och föddes av jungfru Maria. Vi tror att Jesus dog för världens synder och att han uppstod på tredje dag och att han lever idag. Vi tror att Jesus sitter vid Guds sida i himlen och är den enda vägen till Gud genom tro. Vi tror att Jesus ska komma tillbaka till jorden för att döma levande och döda.
  • Vi tror på Guds helige Ande som den tredje personen i den treeniga gudomen. Anden som är livgivaren är sänd till oss människor som en hjälpare och vi får genom Anden kraft till att vittna om Jesus i både ord och handling.
    Vi tror på en personlig relation mellan människa och Gud och att vi genom tro på Jesus Kristus blir rättfärdiga inför Gud och får evigt liv.
  • Vi tror att varje bok i bibeln är skriven av människor under Guds inspiration och att den är vår vägledning i tro och lära och till nytta för våra liv och i vår tjänst för Gud.
  • Vi tror att de på Jesus troende och bekännande ska vara ett och att Gud till församlingen gett uppdraget att vittna om Jesu död och uppståndelse till dess att Jesus kommer tillbaka.
  • Vi tror på syndernas förlåtelse för var och en som bekänner inför Gud. Vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv för den som tror på Jesus Kristus. Vi tror också att utan tro på och liv med Gud går människan evigt förlorad.

VÅR HISTORIA

År 1898 bildades Kristliga ungdomsföreningen för att stödja, styrka och uppehålla den kristliga ungdomen i Hillerstorp och Kävsjö.

Det första missionshuset stod klart 1907 på den plats där vår nuvarande kyrka finns.

Den 12 mars 1909 bildades vår församling under namnet Hillerstorps Missionsförening. Vid bildandet framhölls vikten av att leva i enighet och samförstånd med Kävsjö Missionsförening (som bildats 1863.)

Den 9 april samma år beslutades att inom Missionsföreningen bilda en Friförsamling. Friförsamlingens huvudansvar var att hålla gudstjänst och att ordna så nattvard firades varje månad.

Det bestämdes att Ungdomsföreningen, Missionsföreningen och friförsamlingen skulle slås samman och den 12 oktober 1932 antogs det gemensamma namnet Hillerstorps Missionsförsamling.

Den 14 januari 1933 hölls det första årsmöte i den nya församlingen.

Dagen efter skulle den nyvalda styrelsen hålla sitt första konstituerande möte i Missionshuset men det bordlades då kyrkan under natten brunnit ner till grunden. Den 21 oktober samma år invigdes det nya missionshuset.

Samarbetet med Kävsjö fortgick och den första gemensamma bibelskolan hölls på 1920-talet.

Sedan 1980-talet har församlingen utvecklat ett samarbete med fotbollsföreningen Hillerstorps GOIF vilket bl.a. lett till att vi båda planerar vår verksamhet så att kollisioner undviks mellan fotbollsträningar och UV/Tonår för våra ungdomar. Vi genomför även gemensamma ledarutbildningar för våra ungdomsledare.